محتوای فعالیت ها

برنامه درسی سالانه(برای ثبت نام کنندگان ماه آوریل)

در مدرسه چند فرهنگی و آزاد چیبا ٬کلاس ها طبق برنامه درسی زیر برگزار می گردد. علاوه براین٬ در باره ثبت نام کنندگان اوقات مختلف سال٬ با در نظر داشت توانایی زبان ژاپنی شان در زمان ثبت نام٬ تصمیم گیری خواهد شد که از کدام مرحله شروع کنند.

از روز اول تا هفته اول

ダリ語_授業計画

از هفته دوم تا پایان ماه مه

ダリ語_授業計画

از ماه جون تا پایان ماه اکتبر

ダリ語_授業計画

از ماه نوامبر به بعد

با درنظرداشت مکاتبی که شاگردان قصد ورود دارند راهنمایی های لازم در مورد مضمون٬مقاله و مصاحبه آغاز می شود.

موضوع درس

زبان ژاپنی

تعدادی زیاد از شاگردان که در مدرسه ما ثبت نام می کنند از آموزش هیراگانا و کاتاکانا آغاز نموده و در ظرف یک سال در امتحانات ورودی مکاتب لیسه شرکت می کنند. بنابراین٬ یادگیری خواندن و نوشتن زبان را از مراحل اولیه آغاز می نماییم.

عمدتاً کتاب [زبان ژاپنی ابتدایی 1و2 برای دانشجویان زبان ] را استفاده می نماییم . و پس از اینکه شاگردان گرامر ابتدایی را فراگرفتند ٬ با استفاده از مواد آموزشی مختلف برای تمرین درک مطلب شاگردان روش های را طرح می نماییم.

مضمون

برای شاگردان که در زبان ژاپنی مشکل دارند٬ مهم است که برای کامیاب شدن در مکاتب لیسه در ریاضیات و انگلیسی که تحت تاثیر توانایی زبان ژاپنی شان نیستند نمرات کسب کنند.

در این مدرسه برای آشنا شدن به طرز سوالات زبان ژاپنی ٬از ماه سپتامبر به بعد کلاس های ریاضی و انگلیسی را با در نظر داشت امتحانات مکاتب لیسه ترتیب می دهیم.

ما همچنین برای شاگردان که مهارت در زبان انگلیسی دارند٬ تشویق می کنیم تا در آزمون زبان انگلیسی شرکت کنند و کلاس های را برای کسانی که مایل به شرکت در این آزمون هستند ارائه می دهیم.

برنامه کار های سال 2021

ダリ語_授業計画

معلمان

معلمان این مدرسه مدرک و تجربه تدریس زبان ژاپنی و همچنین جواز معلمی را دارا می باشد. داوطلبانی مانند دانشجویان دانشگاه در کلاس های ویژه شرکت می کنند.

مکاتب و دانشکده فارغین سال ها گذشته(به استثنای شاگردان موقتی)

سال 2020( مکاتب و دانشکده که فارغین راه یافتند)

لیسه عالی بین المللی ناریتا (امتحان ویژه خارجی ها) ٬ لیسه عالی بین المللی ماتسودو (امتحان ویژه خارجی ها)٬ لیسه عالی گی یوتاکو٬ لیسه عالی یاچی یو نیشی ٬ لیسه عالی ایزومی٬ لیسه عالی اوی هاما (بخش بعد از ظهر ٬بخش شبانه)٬ لیسه عالی ماتسودو مینامی (بخش بعد از ظهر)٬ لیسه عالی فنی ایچیکاوا (نیمه وقت)٬ لیسه عالی ریشی شا٬ لیسه عالی بین المللی گی یا سه ٬ دانشکده فنی بین المللی در کل 17 نام

سال 2021( مکاتب و دانشکده که فارغین راه یافتند)

لیسه عالی اوی هاما (بخش بعد از ظهر. ثبت نام در خزان)٬ لیسه عالی بین المللی ناریتا (امتحان ویژه خارجی ها) ٬ لیسه عالی بین المللی ماتسودو (امتحان ویژه خارجی ها)٬ لیسه عالی شهری ماتسودو(امتحان ویژه خارجی ها)٬ لیسه عالی گی یوتاکو٬ لیسه عالی یاچی یو نیشی ٬ لیسه عالی کووا گاما٬ لیسه عالی شیما اوسا٬ لیسه عالی اوی هاما (بخش بعد از ظهر ٬بخش شبانه)٬ لیسه اوعه کوسا گاکوئن٬ لیسه عالی بین المللی کانتو در کل 17 نام

فیس (سال 2020)

  • فیس شمولیت 10000ین (با شمول هزینه کتاب و کاپی)

  • فیس ماهانه 23000 ین (سیستم یارانه حمل و نقل و غیره وجود دارد)